Vanwege vakantie kunnen verzendtijden afwijken. Bedankt voor uw begrip!

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Rinelle: De eenmanszaak Rinelle, gevestigd aan de Droogsestraat 9 te Malden
 2. Koper: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Rinelle de opdracht geeft tot het (doen) verrichten van werkzaamheden en/of het verrichten van diensten of die producten van Rinelle afneemt.
 3. Consument: de persoon, zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die aan Rinelle de opdracht geeft tot het (doen) verrichten van werkzaamheden en/of het verrichten van diensten of die producten van Rinelle afneemt.
 4. Aanbod: elke aanbieding van goederen en/of diensten, inclusief de daarbij van toepassing zijnde voorwaarden, zoals Rinelle die in haar catalogus, folders of anderszins aan de koper doet.
 5. Prijs: de prijs van het aangeboden goed of van de aangeboden dienst, zonder de bijkomende kosten, zoals deze apart vermeld en bedongen worden.
 6. Zichttermijn: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingrecht.
 7. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van goederen en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid.
 8. Geschillencommissie: de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn bij uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van de koper van toepassing op alle overeenkomsten, offertes en aanbiedingen van Rinelle.
 2. Eventuele algemene voorwaarden van de koper worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Op verzoek zal de koper een exemplaar van deze algemene voorwaarden kosteloos worden toegezonden.
 4. Wanneer door Rinelle gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De koper kan nimmer enig recht doen (laten) gelden op grond van het feit dat Rinelle onderhavige voorwaarden soepel toepast.
 5. Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere Overeenkomst met Rinelle in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Rinelle vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling.

Artikel 3. Totstandkoming van overeenkomsten

 1. Alle aanbiedingen van Rinelle zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding staat vermeld.
 2. 2.       Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van een bestelling door Rinelle. Rinelle is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd,  deelt Rinelle dit gemotiveerd mede binnen tien werkdagen na ontvangst van de bestelling.
 3. 3.       Bij het van toepassing zijn van een zichttermijn geldt het door de consument inroepen van de zichttermijn als ontbindende voorwaarde.
 4. 4.       Indien de koper een bedrag vooruit betaald heeft en indien de overeenkomst waarop die vooruitbetaling betrekking heeft niet tot stand komt of conform lid 3 ontbonden wordt, zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig dagen terugbetaling plaatsvinden.

 

Artikel 4Prijzen en betalingen

 1. Na de totstandkoming van de overeenkomst zullen de prijzen van de aangeboden goederen en/of diensten niet worden verhoogd, zulks behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven of wettelijke regelingen of bepalingen. In tegenstelling tot hetgeen in de vorige volzin is bepaald, is het mogelijk dat, indien de aard van het aangebodene dit met zich brengt, er sprake is van variabele prijzen. In dat geval zal dit en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn worden vermeld.
 2. Indien er een prijswijziging plaatsvindt dan heeft de consument de bevoegdheid de overeenkomst op afstand op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 3. Buiten de looptijd van overeenkomsten om behoudt Rinelle zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
 4. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, exclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
 5. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschiedt betaling door voorafgaande bijschrijving van het gehele bedrag op de rekening van Rinelle of door contante betaling bij aflevering (betaling onder rembours). Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie.
 6. Facturen dienen te worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.
 7. In geval van faillissement, surseance van betaling of onder curatele stelling van de koper zijn de vorderingen van Rinelle op de koper en de verplichtingen van de koper jegens Rinelle onmiddellijk opeisbaar.
 8. Alle betalingen strekken in de eerste plaats op de voldoening van de kosten, vervolgens op de voldoening van de opengevallen rente en tenslotte op de voldoening van de hoofdsom en de lopende rente. Rinelle is gerechtigd, zonder daardoor in verzuim te geraken, een aanbod tot betaling weigeren, indien de koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Rinelle is gerechtigd volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

Artikel 5. Incassokosten en verzuim

 1. Indien de koper de overeengekomen prijs niet binnen de gestelde termijn volledig heeft betaald, is de koper zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken. Tevens is de koper met ingang van deze datum tot aan de datum van algehele betaling over het uitstaande bedrag een contractuele rente van 1,5% per kalendermaand verschuldigd aan Rinelle. Een gedeelte van een maand wordt hierbij als volle maand gerekend.
 2. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, komen voor rekening van de koper. Ingeval de koper in gebreke is aan zijn (betalings)verplichtingen te voldoen, is de koper vergoeding verschuldigd van alle kosten die Rinelle moet maken ter verkrijging van voldoening buiten rechte, verder te noemen ’incassokosten’. Deze incassokosten worden gesteld op minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van € 37,00. Onder de incassokosten vallen de gemaakte kosten voor het versturen van herinneringen en aanmaningen, het onderzoeken van een minnelijke schikking, het overleggen met de koper, het onderzoeken van de verhaalbaarheid van de vorderingen en alle overige kosten, die gemaakt worden om voldoening van de koper te verkrijgen. Deze kosten staan los van de voldoening van de overige kosten als deurwaarderskosten, griffierechten, salarissen gemachtigden c.q. advocaat/procureur, waartoe in een vonnis van de rechter wordt besloten.

 

Artikel 6. Levering

 1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering aan het door de koper opgegeven afleveradres. De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld. 
 2. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico en rekening van de koper. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn. 
 3. Indien Rinelle gegevens behoeft van de koper in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de koper alle benodigde gegevens aan Rinelle ter beschikking heeft gesteld. 
 4. Op voorraad zijnde producten worden door Rinelle in beginsel binnen 7 dagen verstuurd. Rinelle zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de koper hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De koper heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Mocht Rinelle de betaling inmiddels ontvangen hebben, dan zal Rinelle per ommegaande de gedane betaling terugstorten. 
 5. Indien Rinelle een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze slechts indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Afhankelijk van de leveringssituatie op de markt, behoudt Rinelle zich het recht voor de levering op te schorten.  

Artikel 7. Zichttermijn en herroepingrecht

 1. Indien de geleverde goederen niet conform de overeenkomst zijn, dient de koper de eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen binnen bekwame tijd na ontdekking te melden bij Rinelle. De koper is verplicht de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden.
 2. Indien er sprake is van een koop op afstand in de zin van art. 7:46a sub b BW zal het aanbod tevens een zichttermijn van ten minste zeven werkdagen inhouden, ingaande de dag na ontvangst door of namens de consument, tenzij anders overeengekomen is. De koop is derhalve pas definitief als zeven werkdagen na ontvangst van de zaak zijn verstreken.
 3. Tijdens de zichttermijn heeft de consument een herroepingrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren, dan wel om te kennen te geven dat van de aangeboden diensten geen gebruik wordt gemaakt. In de gevallen waar (tevens) diensten worden aangeboden, wordt onder herroepingrecht verstaan een bedenktermijn, waarop de bepalingen in deze voorwaarden omtrent de zichttermijn onverkort van toepassing zijn.
 4. Beperkingen of uitsluitingen van de zichttermijn – op grond van de specifieke aard van de betreffende goederen of diensten – zullen duidelijk in het aanbod worden vermeld.
 5. De consument kan haar herroepingrecht uitsluitend inroepen door Rinelle binnen een termijn van zeven werkdagen na ontvangst door of namens de consument schriftelijk of per e-mail op de hoogte te stellen haar voornemen.
 6. Indien door de consument een beroep wordt gedaan op het herroepingrecht zal Rinelle het eventueel al door de consument betaalde bedrag uiterlijk binnen 30 dagen terugbetalen.
 7. De consument kan alleen daadwerkelijk gebruik maken van haar herroepingrecht indien de betreffende goederen compleet, onbeschadigd, ongebruikt en in de originele verpakking geretourneerd worden. De consument dient na het inroepen van haar herroepingrecht het geleverde binnen zeven dagen retour te zenden aan Rinelle. De kosten waarvan voor rekening van de consument komen.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Rinelle geleverde zaken blijven eigendom van Rinelle, tot op het moment dat de koper volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Rinelle uit hoofde van enige met Rinelle gesloten overeenkomst tot het leveren van zaken en/of het verrichten van werkzaamheden en/of diensten, vorderingen terzake van het tekortschieten in de nakoming van een dergelijke overeenkomst daaronder begrepen.
 2. Een koper die als wederverkoper optreedt, zal alle zaken die onderworpen zijn aan het eigendomsvoorbehoud van Rinelle mogen verkopen en doorleveren voor zover dat gebruikelijk is in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf. Indien de koper (mede) uit door Rinelle geleverde zaken een nieuwe zaak vormt, vormt de koper die zaak slechts voor Rinelle en houdt de koper de nieuw gevormde zaak voor Rinelle totdat de koper alle uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan; Rinelle heeft in dat geval tot het moment van volledige voldoening door de koper alle rechten als eigenaar van de nieuw gevormde zaak.
 3. Rechten worden in voorkomend geval aan de koper steeds verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat de koper de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.
 4. Rinelle kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden en (tussen‐)resultaten van de dienstverlening van Rinelle onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat de koper alle aan Rinelle verschuldigde bedragen betaald heeft.
 5. Het is aan de koper niet toegestaan beperkte rechten te vestigen op zaken welke zijn onderworpen aan het eigendomsvoorbehoud van Rinelle. Indien derden (beperkte) rechten (wensen te) vestigen op aan het eigendomsvoorbehoud onderworpen zaken, zal de koper Rinelle hiervan onverwijld op de hoogte stellen.
 6. De koper dient als een zorgvuldig schuldenaar om te gaan met alle zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud van Rinelle vallen.

Artikel 9. Overmacht

 1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Rinelle in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door de koper dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Rinelle gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Rinelle kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt of dient te komen.

 

Artikel 10. Garantie

 1. Al hetgeen in dit artikel wordt bepaald omtrent de garantie van producten geldt onverminderd de rechten en vorderingen die de wet aan de koper toekent.
 2. Indien de geleverde zaken niet voldoen aan de door Rinelle gestelde garanties en er geen sprake is van grove nalatigheid aan de zijde van de koper, zal Rinelle de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de koper, naar keuze van Rinelle vervangen door nieuwe, gelijkwaardige producten of zorg dragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt de koper zich reeds nu de vervangen zaak aan Rinelle te retourneren en de eigendom daarover aan Rinelle over te dragen.
 3. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Rinelle, de koper of derden wijzigingen aan de zaak hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
 4. De door Rinelle verleende garantie(periode) op producten en elektrische apparaten is te allen tijde beperkt tot de door de fabrikant afgegeven garantie(periode) over het desbetreffende product c.q. elektrische apparaat.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 1. Door Rinelle geleverde producten, waaronder mede begrepen doch, niet uitsluitend bewaardoosjes voor (melk)tanden, zijn niet geschikt voor kinderen onder 3 jaar.
 2. Rinelle aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt/ontstaan door het gebruik van door Rinelle verkochte producten, hetzij direct, hetzij indirect.
 3. Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen overeengekomen en deze non-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is Rinelle in beginsel niet aansprakelijkheid voor gevolgschade.
 4. Rinelle is niet aansprakelijk voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de koper en Rinelle, dan wel tussen Rinelle en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de koper en Rinelle, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Rinelle.

Artikel 12. Geschillenbeslechting

 1. Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product en/of dienst. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per e-mail via: mail@melktandenbewaardoosjes.nl. Uiterlijk binnen 30 dagen zullen wij op uw klacht reageren.
 2. Komen we er samen niet uit, dan kunt u – tegen betaling van 25 euro klachtgeld – uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. Voor nadere informatie over deze Geschillencommissie zie: www.sgc.nl. Deze onafhankelijke commissie doet een uitspraak over het geschil. De uitspraak van de commissie is bindend. Wordt u (gedeeltelijk) in het gelijk gesteld, dan wordt het klachtgeld (gedeeltelijk) aan u terugbetaald.
 3. Bovenstaande laat onverlet het recht om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
 4. Geschillen tussen de consument en Rinelle over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door dit bedrijf te leveren of geleverde goederen en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als door het bedrijf worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Thuiswinkel.
 5. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan het bedrijf heeft voorgelegd.
 6. Uiterlijk drie maanden nadat de klacht aan het bedrijf is voorgelegd, dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
 7. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is Rinelle aan deze keuze gebonden. Wanneer Rinelle dat wil doen, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door het bedrijf schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst, dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt Rinelle de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is Rinelle gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
 8. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.

Artikel 13. Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle door Rinelle gesloten en te sluiten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.
 2. Alle geschillen – daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig wordt beschouwd – die ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of naar aanleiding van andere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van zodanige overeenkomsten, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Rinelle, tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet. Dit laat onverlet dat Rinelle met de koper kan overeenkomen het geschil te laten beslechten door middel van onafhankelijke arbitrage.